Quy định việc áp dụng ché độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với sản phẩm thép.

Tải văn bản.